logo

Kiêu Hùng
Tam quốc

Tin tức
Hệ thống nhân vật
Gia cát lượng
Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh , hiệu Ngọa Long, người Lang Gia , thừa tướng nước Thục Hán . Đóng góp lớn nhất của Gia Cát Lượng là giúp Lưu Bị gây dựng lên nhà Thục Hán , hình thành thế chân vạc tam quốc, liên minh Thục - Ngô chống Ngụy
Độ hiếm:

Tư chất: 14

Hệ: Kỹ

Công: 392

HP: 1910

Thủ: 191

Chi huy: 44

Quan vũ
Quan Vũ - Quan Công , tự Vân Trường , người Hà Đông , là danh tướng Thục Hán , được phong Hán Thọ Đình Hầu. Ông cũng là người đừng đầu trong Ngũ Hổ Tướng của nhà Thục
Độ hiếm:

Tư chất: 13

Hệ: Công

Công: 392

HP: 1910

Thủ: 191

Chi huy: 44

Trương phi
Trương Phi , tự Dực Đức , người Trác Quân. Ông là danh tướng nhà Thục Hán dưới thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc . Trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, nhân vật Trương Phi cùng Lưu Bi và Quan Vũ kết bái huynh đệ ở vườn đào. Ông là em út trong 3 người,
Độ hiếm:

Tư chất: 13

Hệ: Công

Công: 390

HP: 1910

Thủ: 195

Chi huy: 44

Triệu Vân
Triệu Vân , tự là Tử Long, người Thường Châu. Ông có ngoại hình hùng dũng , uy phong lẫm liệt , giỏi võ nghệ và có tài thao lược, danh tướng Thục Hán thời Tam Quốc và cũng là Ngũ Hổ Tướng của nhà Thục
Độ hiếm:

Tư chất: 13

Hệ: Công

Công: 396

HP: 1910

Thủ: 193

Chi huy: 44

Bàng Thống
Bàng Thông , tự Sĩ Nguyên , người huyện Tương Dương thuộc Nam Quận , Kinh Châu . Ông là mưu sĩ quan trọng dưới trướng Lưu Bị vào cuối thời Đông Hán
Độ hiếm:

Tư chất: 13

Hệ: Kỹ

Công: 390

HP: 1910

Thủ: 192

Chi huy: 45

Tôn sách
Tôn Sách , tự Bá Phú , là người thông minh , cũng là người rộng lượng và có khả năng dùng người theo khả năng của họ
Độ hiếm:

Tư chất: 13

Hệ: Công

Công: 382

HP: 1910

Thủ: 191

Chi huy: 44

Cam ninh
Cam Ninh , tự Hưng Bá , người Ba quận , Lâm Giang
Độ hiếm:

Tư chất: 12

Hệ: Công

Công: 192

HP: 960

Thủ: 96

Chi huy: 44

Đại kiều
Đại Kiều, sinh ra tại Hàn Huyền, Lư Giang . Nàng được mô tả là cô gái nhu mì , đẹp trầm lặng , đôi mắt diễm lệ nhưng đa sầu, tính cách hiền hậu , nhút nhát, sống nội tâm và tình cảm, nàng thích công việc nữ công gia chánh , thêu thùa , nấu ăn , chăm sóc hoa lá.
Độ hiếm:

Tư chất: 13

Hệ: Công

Công: 382

HP: 1910

Thủ: 191

Chi huy: 44

Chu du
Chu Du , tự Công Cẩn , người Thư Huyền Lư Giang. Chu Du được mô tả là có lòng dạ hẹp hòi, vì thua trí kém tài nên luôn tìm cách hãm hại Gia Cát Lượng, cuối cùng bị 3 lần chọc tức mà chết
Độ hiếm:

Tư chất: 13

Hệ: Công

Công: 389

HP: 1905

Thủ: 191

Chi huy: 44

Tôn quyền
Tôn Quyền, tự Trọng Mưu , thụy hiệu Ngô Đại Đế , là người sáng lập của chính quyền Đông Ngô dưới thời Tam Quốc . Ông thừa hưởng quyền kiểm soát đất Giang Đông từ tay huynh trưởng - Tôn Sách .
Độ hiếm:

Tư chất: 13

Hệ: Công

Công: 380

HP: 1915

Thủ: 198

Chi huy: 46

Chân cơ
Chân Cơ, tên khác là Chân Mật , còn gọi là Chân Phu Nhân, Văn Chiêu Hoàng Hậu là người vợ đầu của Ngụy Văn Đế Tào Phi - Hoàng đế đầu tiên của nhà Tào Ngụy
Độ hiếm:

Tư chất: 12

Hệ: Kỹ

Công: 210

HP: 1500

Thủ: 100

Chi huy: 50

Tào nhân
Tào Nhân , tự Tử Hiếu , là công thân khai quốc nước Tào Ngụy trong lịch sử Tam Quốc
Độ hiếm:

Tư chất: 13

Hệ: Công

Công: 390

HP: 1915

Thủ: 193

Chi huy: 46

Quách gia
Quách Gia , tự Phụng Hiếu , là một nhà chiến lược và mưu sĩ trọng yếu của Tào Tháo trong thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời kỳ đầu của Tam Quốc tại Trung Quốc. Trong 11 năm phục vụ cho Tào Tháo , ông giữ chức Tư không Quân tế tửu , như chức Đại đô đốc của Chu Du và Quân sư Trung lang tướng của Gia Cát Lượng bấy giờ
Độ hiếm:

Tư chất: 13

Hệ: Kỹ

Công: 393

HP: 1905

Thủ: 193

Chi huy: 46

Trương liêu
Trương Liêu , tự Văn Viễn , là tướng nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc . Ông là một trong những vị tướng giỏi nhất của phe Tào Ngụy từng tham gia nhiều trận đánh lớn và nổi tiếng
Độ hiếm:

Tư chất: 13

Hệ: Công

Công: 396

HP: 1910

Thủ: 193

Chi huy: 44

Hạ hầu đôn
Hạ Hầu Đôn tự Phù Nhượng, là công Thần khai quốc nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc . Ông là anh họ của Hạ Hầu Uyên và cũng là một trong những tướng trung thành với Tào Tháo, góp công trong những trận đánh với Lưu Bị , Tôn Quyên , Lữ Bố
Độ hiếm:

Tư chất: 13

Hệ: Công

Công: 390

HP: 1910

Thủ: 199

Chi huy: 44

Tính năng đặc sắc